Een paar woorden

Voorwaarden Afro Lolo

Algemene voorwaarden / Privacybeleid

Beste klanten,

Op deze pagina vindt u de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid die van toepassing zijn bij het doen van aankopen in de online winkel: www.AfroLoLo.nl. Lees onze regels en als je twijfels of vragen hebt, neem dan
contact opnemen met
ons via e-mail of Whatsapp.

Definities

 1. Afro LoLo: Afro LoLo, gevestigd in Melissant, Kamer van Koophandel nr. 82361169.
 2. Klant: de partij waarmee Afro LoLo een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Feestjes: Afro LoLo en klant samen.
 4. Consument: een klant die een individu is en voor privédoeleinden handelt.

Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Afro LoLo.
 2. Partijen kunnen alleen van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden wordt door partijen uitdrukkelijk uitgesloten.

Prijzen

 1. Alle door Afro LoLo gehanteerde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten, zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of vervoerskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
 2. Afro LoLo is te allen tijde gerechtigd alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, aan te passen.
 3. Stijgingen van kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Afro LoLo bij het uitbrengen van een offerte of het sluiten van de overeenkomst niet kon voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen tegen een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke regelingen.

Monsters / modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, kan hij daaraan geen rechten ontlenen anders dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren producten aan het monster of model beantwoorden.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Afro LoLo kan bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling verlangen van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag.
 2. De klant moet het volledige bedrag binnen 14 dagen na levering hebben betaald.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat als de klant uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn het overeengekomen bedrag niet heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim is, zonder dat Afro LoLo de klant een herinnering hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 4. Afro LoLo behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of om voldoende zekerheid te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen van te late betaling

 1. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Afro LoLo gerechtigd een rente van 2% per maand in rekening te brengen voor niet-commerciële transacties en een rente van 8% per maand voor commerciële transacties vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en kan hij gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan Afro LoLo.
 3. De incassokosten worden berekend op basis van de Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Indien de klant niet tijdig betaalt, kan Afro LoLo haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Afro LoLo op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de afnemer weigert medewerking te verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst door Afro LoLo, blijft hij verplicht de overeengekomen prijs aan Afro LoLo te voldoen.

Recht op terugvordering van goederen

 1. Zodra de afnemer in verzuim is, heeft Afro LoLo het recht zich op het recht van reclame te beroepen voor de onbetaald gebleven producten die aan de afnemer zijn geleverd.
 2. Afro LoLo beroept zich op het recht van terugvordering door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de afnemer op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht op terugvordering, dient de afnemer de betreffende producten onverwijld aan Afro LoLo te retourneren, tenzij partijen overeenkomen hierover andere afspraken te maken.
 4. De kosten voor het ophalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren, mits:
 • het product is niet gebruikt
 • het is geen product dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het product is niet speciaal op maat gemaakt voor de consument of aangepast aan zijn speciale behoeften
 • het geen product is dat om hygiënische redenen niet geretourneerd mag worden (ondergoed, zwemkleding, etc.)
 • het zegel nog intact is als het product een gegevensdrager met digitale inhoud is (dvd’s, cd’s, enz.)
 • het product geen (vakantie)reis, vervoersbewijs, cateringbestelling of vrijetijdsbesteding is,
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • de consument geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1 gaat in:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of deel van 1 bestelling heeft ontvangen
  • zodra de consument het eerste product van een abonnement heeft ontvangen
  • zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via internet heeft bevestigd
 2. De consument kan zijn herroepingsrecht desgewenst kenbaar maken via info@afrololo.nl door gebruik te maken van het herroepingsformulier dat kan worden gedownload via de website van Afro LoLo, https://afrololo.nl.
 3. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na mededeling van zijn herroepingsrecht aan Afro LoLo te retourneren, bij overschrijding van welke termijn zijn herroepingsrecht vervalt.

Terugbetaling van leveringskosten

 1. Indien de aankoopkosten en eventuele andere kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor vergoeding in aanmerking komen, zal Afro LoLo deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdig beroep op het herroepingsrecht aan de consument terugbetalen, mits de consument het product tijdig aan Afro LoLo heeft geretourneerd.
 2. De kosten voor retourzending worden alleen vergoed door Afro LoLo indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Terugbetaling van retourkosten

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Opschorting van verplichtingen door de klant

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit deze overeenkomst op te schorten.

Rechts van retentie

 1. Afro LoLo kan een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en zich in dat geval de producten die Afro LoLo aan de afnemer heeft verkocht onder zich houden totdat de afnemer alle openstaande facturen jegens Afro LoLo heeft voldaan, tenzij de afnemer voor deze betalingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.
 2. Het recht van eigendomsvoorbehoud geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de afnemer nog betalingen aan Afro LoLo verschuldigd is.
 3. Afro LoLo is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de afnemer lijdt ten gevolge van het gebruik maken van zijn eigendomsvoorbehoud.

Schikking

De klant doet afstand van zijn recht om enige schuld aan Afro LoLo te verrekenen met enige vordering op Afro LoLo.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Afro LoLo blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Afro LoLo uit hoofde van welke overeenkomst dan ook met Afro LoLo daaronder begrepen eventuele vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Afro LoLo zich beroepen op haar eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen.
 3. Voordat het eigendom aan de klant wordt overgedragen, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, van de hand doen of anderszins bezwaren.
 4. Indien Afro LoLo een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst ontbonden en heeft Afro LoLo recht op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Levering

 1. Levering zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Afro LoLo tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. De levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt voldaan, heeft Afro LoLo het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is voldaan.
 5. Bij niet tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim en kan hij geen bezwaar maken tegen niet tijdige levering door Afro LoLo.

Levertijd

 1. Een door Afro LoLo opgegeven leveringstermijn is indicatief en geeft de afnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levering start zodra de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en een (elektronische) bevestiging van zijn bestelling heeft ontvangen van Afro LoLo.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij Afro LoLo niet kan leveren binnen 14 dagen nadat de afnemer hem daartoe schriftelijk heeft aangemaand of indien partijen anders zijn overeengekomen.

Feitelijke levering

De klant moet ervoor zorgen dat de daadwerkelijke levering van de door hem bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten worden betaald door de klant, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen. We passen alleen gratis verzending toe in Nederland boven een bepaald bedrag.

Verpakking en verzending

 1. Als de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, moet de klant een aantekening laten maken door de expediteur of bezorger voordat hij het product in ontvangst neemt. Bij gebreke daarvan kan Afro LoLo niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade.
 2. Indien de klant zelf zorg draagt voor het transport van een product, dient hij eventuele zichtbare schade aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport te melden aan Afro LoLo, bij gebreke waarvan Afro LoLo niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

Verzekering

Opslag

 1. Als de klant producten later bestelt dan de overeengekomen leverdatum, is het risico van kwaliteitsverlies volledig voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of late aankoop van producten zijn geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten geldt alleen voor gebreken die worden veroorzaakt door fabricage-, constructie- of materiaalfouten.
 2. De garantie is niet van toepassing bij normale slijtage en schade als gevolg van ongelukken, wijzigingen aan het product, nalatigheid of onjuist gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van producten die voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat op de klant over op het moment waarop deze producten juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht zijn van de klant of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Uitwisseling

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • omruiling vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop op vertoon van de originele factuur
 • het product wordt geretourneerd in de originele verpakking of met de originele (prijs)labels er nog aan
 • het product is niet gebruikt
 1. Afgeprijsde artikelen, artikelen die niet op het schap liggen zoals voedsel, op maat gemaakte artikelen of speciaal aangepaste artikelen voor de klant kunnen niet worden geruild.

Schadeloosstelling

De klant vrijwaart Afro LoLo voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door Afro LoLo geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Afro LoLo geleverd product of dienst zo snel mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Indien een geleverd product of dienst niet beantwoordt aan hetgeen de klant redelijkerwijs op grond van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Afro LoLo daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand na de ontdekking van de tekortkoming, in kennis te stellen.
 3. Consumenten moeten Afro LoLo hiervan binnen twee maanden na ontdekking van de tekortkomingen op de hoogte stellen.
 4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkomingen, zodat Afro LoLo adequaat kan reageren.
 5. De klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Afro LoLo andere werkzaamheden moet verrichten dan overeengekomen.

Opzeggen

 1. De klant dient Afro LoLo schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Afro LoLo daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid van de klant

Indien Afro LoLo met meerdere afnemers een overeenkomst sluit, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van de ingevolge die overeenkomst aan Afro LoLo verschuldigde bedragen.

Aansprakelijkheid van Afro LoLo

 1. Afro LoLo is slechts aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
 2. Indien Afro LoLo aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is Afro LoLo slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Afro LoLo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade aan derden.
 4. Indien Afro LoLo aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering uitkeert en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeraar van de schade is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaldatum

Ieder recht van de klant op schadevergoeding van Afro LoLo vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit de bepalingen van artikel 6:89 BW niet uit.

Ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Afro LoLo toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of omdat zij van ondergeschikte betekenis is, ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Indien nakoming van de verplichtingen door Afro LoLo blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Afro LoLo in verzuim is.
 3. Afro LoLo heeft het recht de overeenkomst met de afnemer te ontbinden, indien de afnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien Afro LoLo op grond van omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat de afnemer zijn verplichtingen niet behoorlijk zal nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Afro LoLo in de nakoming van enige verplichting jegens de afnemer in geen geval aan Afro LoLo kan worden toegerekend in een van de wil van Afro LoLo onafhankelijke situatie, wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Afro LoLo kan worden gevergd.
 2. De overmachtsituatie waarnaar wordt verwezen in paragraaf 1 is ook van toepassing – maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, enz.); wanprestaties en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen in stroom, elektriciteit, internet, computer of telecommunicatie; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een situatie van overmacht voordoet waardoor Afro LoLo één of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort totdat Afro LoLo daaraan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie minstens 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Afro LoLo is in een situatie van overmacht geen (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel heeft verkregen.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor de uitvoering daarvan blijkt dat het noodzakelijk is om de inhoud daarvan te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 1. Afro LoLo is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Kleine wijzigingen kunnen op elk moment worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke veranderingen worden door Afro LoLo zoveel mogelijk van tevoren met de klant besproken.
 4. Consumenten hebben het recht om de overeenkomst te annuleren in geval van een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.

Overdracht van rechten

 1. De klant kan zijn rechten uit een overeenkomst met Afro LoLo niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Afro LoLo.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 (2) Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Afro LoLo in gedachten had toen hij de voorwaarden over die kwestie opstelde.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Afro LoLo is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 23 januari 2023.

Waarom kies je voor ons

Afro Lolo

Snelle bezorging

Wij zorgen ervoor dat elke bestelling zo snel mogelijk geleverd wordt.

Gratis verzending

Wij bieden u gratis verzending voor elke bestelling boven de €60.in NL

Gemakkelijk retourneren

Al je bestellingen kun je tot 14 dagen na levering retourneren.

Winkelwagen
[]